Kích Thước Vật Liệu

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Kích Thước Vật Liệu

.Tài liệu nguồn từ Misumi

Kích thước tiêu chuẩn vật liệu hay sử dụng trong thiết kế.

Các bạn hãy học thuộc kích thước tiêu chuẩn này để phục vị cho công việc thiết kế một cách tốt hơn nhé. download1

download 2