MÁY ĐÓNG GÓI

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

MÁY ĐÓNG GÓI DẠNG ĐỨNG

nguyên liệu: MUỐI VÀ TIÊU.

Tốc độ : 40~55 gói/phút.

MÁY ĐÓNG GÓI

MÁY ĐÓNG GÓI ĐAI ỐC.

100 pcs/gói

tốc đọ 16s/gói

MÁY ĐÓNG GÓI
MÂM RUNG CẤP PHÔIMÁY ĐÓNG GÓI

MÁY ĐÓNG GÓI

CỐN CÔNG NGHIỆP

MÁY ĐÓNG GÓI